Divyanshu Raj Srivastava's submission of String Merging | CodeChef