Gorakh Gupta's submission of Split the Str Ing | CodeChef