Damian Straszak's submission of Ski Resort | CodeChef