Vivek R. Korat 's submission of Sherlocked String | CodeChef