Bhartiya Kaushik's submission of Random Pair | CodeChef