Navya v's submission of Optimal Splitting | CodeChef