jenil vagadiya's submission of Many Chefs | CodeChef