Shreyans Sheth's submission of Many Chefs | CodeChef