Abhishek Shrivastav's submission of Processing a string | CodeChef