Abhishek Shrivastav's submission of HOW MANY DIGITS DO I HAVE | CodeChef