Gaurav Chandak's submission of Hotel Bytelandia | CodeChef