Shreyans Sheth's submission of Hotel Bytelandia | CodeChef