Abhishek Yadav's submission of TECHSYSTEM | CodeChef