Vivek Gupta's submission of Asya & Encoding | CodeChef