Yerzhan Utkelbayev's submission of Two k-Convex Polygons | CodeChef