Burdakov Daniel's submission of Byteknights and Byteknaves | CodeChef