Volodymyr Radyuk's submission of Utkarsh and LCM | CodeChef