Ilya Malinovsky's submission of Many Chefs | CodeChef