Yerzhan Utkelbayev's submission of Prime Permutations | CodeChef