Iaroslav Tverdokhlib's submission of Snake Snaky | CodeChef