Vasu Vadhvaniya's submission of Buy Please | CodeChef